ადმინისტრაციული სამსახური : 422 27 28 93       ქარ | ENG

Mobile menu

სააგენტო აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას ქობულეთის სატყეო ადმინისტრაციას მართვას დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ტყის მოვლის ღონისძიებების განსახორციელებლად ინტერესთა გამოხატვის გზით დაინტერესებული პირის შერჩევის შესახებ

სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო აცხადებს ქობულეთის სატყეო ადმინისტრაციის მართვას დაქვემდებარებულ აჭი-გოგიეთის სატყეოში უბან გომის მთის ტერიტორიაზე საორიენტაციოდ 4900 კბ.მ მოთხრილ-მოტეხილი (ძირნაყარი) ხე-ტყის დამზადებას ინტერესთა გამოხატვის გზით, ტყის მოვლის ღონისძიებების განსახორციელებლად

  • დაინტერესებულ პირებს განაცხადის წარმოდგენა შეუძლიათ ამ განაცხადის შესაბამის ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტოში.
  • გამარჯვებულმა ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა 2019 წლის (1 სექტემბრამდე) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელის გადახდის საფუძველზე, დამზადებული მერქნული რესურსი სრულად გადაცემის სანაცვლოდ უზრუნველყოს, ქობულეთის სატყეო ადმინისტრაციის მიერ აჭი-გოგიეთის სატყეოს ტერიტორიაზე ტყის მოვლის და აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით გამოყოფილი სანიტარული ტყეკაფების 4 900 კბმ ხე-ტყის სრულად დამზადება.
  • გამარჯვებული ფიზიკური ან იურიდიული პირის მოთხოვნის შემთხვევაში მოხდეს 1 მეტრი და მეტი სიგრძის, წვრილი თავიდან 8 სმ და მეტი დიამეტრის, მრგვალი ხე-ტყის დაფირნიშება, თითოეულ გამოყენებულ ფირნიშზე 0,5 ლარის გადახდევინებით.
  • გამარჯვებულმა ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა უნდა გადაიხადოს ტყითსარგებლობისწესისდამტკიცებისშესახებსაქართველოსმთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 დადგენილების დანართი 4-ით განსაზღვრული ხე-ტყის წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემისათვის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური.
  • გამარჯვებულმა ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა 2019 წლის (1 სექტემბრამდე) უზრუნველყოს ხარისხდაკარგული ხე-ტყის ადგილზე ჩაჩეხვა ან სააგენტოს მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე დასაწყობება. ტოტების და დაჩეხილი მერქნის 200 მდე დახრილობის ფერდობებზე დახურგვა 1 მ სიმაღლემდე, ხოლო 200   და მეტი დაქანების ფერდობებზე მოფანტვა.
  • გამარჯვებულმა ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტოს, ტყის აღდგენის ღონისძიებების განხორციელებისათვის მიაწოდოს არანაკლებ 20 000 გრძივი მეტრი ეკლიანი მავთულიკვეთა არანაკლებ 2,5 მმ-ის ან ორმაგი მავთულით თითოეულის კვეთა არანაკლებ 1,8 მმ.
  • გამარჯვებულმა ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა წარმოადგინოს საბანკო გარანტია, მთლიანი სამუშაოების ღირებულების 10% - 31 500 ლარის ოდენობით.
  • უპირატესობა მიენიჭოს პირს, რომელიც დამზადებულ ხე-ტყეს გადაამუშავებს ადგილობრივ საწარმოებში და ბრიკეტების/პალატების წარმოების მოწყობას თავისი მოთხოვნის შემთხვევაში ან/და მოქმედი საწარმოებისათვის ჭრის ნარჩენების გადამუშავებისათვის ხელმისაწვდომობას.
  • გამარჯვებული პირი ვალდებულია თანმიმდევრობით მოახდინოს ტერიტორიის გაწმენდა, გასუფთავება ზემოთ მითითებული ცალკეული კვარტლებისა და უბნების მიხედვით.
  • ხელშეკრულების ვადები შეიძლება შეიცვალოს ორივე მხარის თანხმობის შემთხვევაში.
Pin It