ადმინისტრაციული სამსახური : 422 27 28 93       ქარ | ENG

Mobile menu

დასრულებული აუქციონები

2013 წლის 23-30 აგვისტოს გაიმართა სსიპ - აჭარის სატყეო სააგენტოზე სპეციალური ტყითსარგებლობით განხორციელებული ჭრების საფუძველზე შპს ,,ლიბერთი”–ს მიერ გადმოცემული (2013 წლის 30 იანვრის მიღება–ჩაბარების აქტი) ხე–ტყის ელექტრონული აუქციონი. ხე–ტყე დასაწყობებული იყო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში და შედგებოდა II ხარისხის სხვადასხვა ჯიშის ხე–მცენარისაგან, სულ მოცულობა 31,95კბმ.

საფუძველი : საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს N242 დადგენილება ტყითსარგებლობის წესის შესახებ

2013 წლის 3-10 სექტემბერს გაიმართა სსიპ - აჭარის სატყეო სააგენტოზე სპეციალური ტყითსარგებლობით განხორციელებული ჭრების საფუძველზე შპს ,,აჭარისწყალი ჯორჯია”–ს მიერ გადმოცემული (2013 წლის 27 აგვისტოს მიღება–ჩაბარების აქტი) ხე–ტყის ელექტრონული აუქციონი. ხე–ტყე დასაწყობებული იყო შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბაში და შედგებოდა II ხარისხის სხვადასხვა ჯიშის ხე–მცენარისაგან, სულ მოცულობა 297.39 კბმ.

საფუძველი : საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს N242 დადგენილება ტყითსარგებლობის წესის შესახებ

4 სექტემბერს გამოცხადდა ელექტრონული აუქციონი   სსიპ - აჭარის სატყეო სააგენტოზე სპეციალური ტყითსარგებლობით განხორციელებული ჭრების საფუძველზე შპს ,,აჭარისწყალი ჯორჯია”–ს მიერ გადმოცემული (2013 წლის 26 აგვისტოს მიღება–ჩაბარების აქტის საფუძველზე) 73,33 კბმ I ხარისხის წიწვოვან ხე-ტყეზე . გრძელდება 17 სექტემბრამდე.

საფუძველი : საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს N242 დადგენილება ტყითსარგებლობის წესის შესახებ

Pin It