ადმინისტრაციული სამსახური : 422 27 28 93       ქარ | ENG

Mobile menu

ბიუჯეტი

მიმდინარე წლის ბიუჯეტი !!!!

სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“ 
დამატებითი ინფორმაცია ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით                                                              2013 2015 წელი
ქვეპროგრამა - ტყის მოვლა-აღდგენა 03020302
# დასახელება კოდი სულ საბიუჯეტო არასაბიუჯეტო
1 2 3 4 5 6
1 ხარჯები 2         201 669 201669 0
2 შრომის ანაზღაურება 2 1       0 0 0
3 ხელფასები 2 1 1     0 0 0
4 ხელფასები ფულადი ფორმით 2 1 1 1   0 0 0
5 თანამდებობრივი სარგო 2 1 1 1 1 0 0  
5 წოდებრივი სარგო 2 1 1 1 2 0    
5 პრემია 2 1 1 1 3 0 0 0
5 დანამატი 2 1 1 1 4      
5 ჰონორარი 2 1 1 1 5      
5 კომპენსაცია 2 1 1 1 6      
4 ხელფასები სასაქონლო ფორმით 2 1 1 2        
3 სოციალური შენატანები 2 1 2          
2 საქონელი და მომსახურება 2 2       201 669 201669 0
3 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2 2 1     0 0 0
3 მივლინება 2 2 2     0 0 0
4 მივლინება ქვეყნის შიგნით 2 2 2 1   0 0 0
4 მივლინება ქვეყნის გარეთ 2 2 2 2   0 0  
3 ოფისის ხარჯები  2 2 3     0 0 0
4 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 2 2 3 1   0 0 0
4 კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 2 2 3 2   0 0  
4 ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი 2 2 3 3   0 0 0
4 მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 2 2 3 4   0 0 0
5 ტელევიზორი 2 2 3 4 1 0 0 0
5 მაცივარი 2 2 3 4 2 0 0  
5 კომპიუტერული ტექნიკა 2 2 3 4 3 0 0 0
5 ქაღალდის საჭრელი აპარატი 2 2 3 4 4 0 0  
5 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 2 2 3 4 5 0 0  
5 ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა 2 2 3 4 6 0 0  
5 მობილური ტელეფონი 2 2 3 4 7 0 0  
5 ტელეფონის, ფაქსის აპარატი 2 2 3 4 8 0 0  
5 მუსიკალური ინსტრუმენტი 2 2 3 4 9 0 0  
5 გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 2 2 3 4 10 0 0  
5 სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი 2 2 3 4 11 0 0 0
4 საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 2 2 3 5   0 0 0
5 საოფისე ავეჯი 2 2 3 5 1 0 0 0
5 რბილი ავეჯი 2 2 3 5 2 0 0 0
5 სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 2 2 3 5 3 0 0 0
4 ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 2 2 3 6   0 0 0
4 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი 2 2 3 7   0 0 0
4 შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 2 2 3 8   0 0 0
4 საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 2 2 3 9   0 0 0
4 კავშირგაბმულობის ხარჯი 2 2 3 10   0 0 0
4 საფოსტო მომსახურების ხარჯი 2 2 3 11   0 0 0
4 კომუნალური ხარჯი 2 2 3 12   0 0 0
5 ელექტროენერგიის ხარჯი 2 2 3 12 1 0 0 0
5 წყლის ხარჯი 2 2 3 12 2 0 0  
5 ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 2 2 3 12 3 0 0  
5 კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი 2 2 3 12 4 0 0  
5 გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი 2 2 3 12 5 0 0  
5 შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/ დასუფთავების ხარჯი 2 2 3 12 6 0 0 0
5 სამსახურებრივ მოვალეობასთან დაკავშირებული ბინით სარგებლობის კომუნალური ხარჯი 2 2 3 12 7 0 0  
4 სამსახურებრივი ცხოველების მოვლა-შენახვასთან და აღკაზმულობასთან დაკავშირებული ხარჯი 2 2 3 13   0 0 0
4 ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 2 2 3 14   0 0 0
3 წარმომადგენლობითი ხარჯები  2 2 4     0 0 0
3 კვების ხარჯები  2 2 5     0 0  
3 სუვენირების ხარჯები 2 2 6     0 0  
3 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  2 2 7     0 0 0
3 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  2 2 8     0 0 0
4 საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 2 2 8 1   0 0  
4 მიმდინარე რემონტის ხარჯი 2 2 8 2   0 0  
4 ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 2 2 8 3   0 0  
4 ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 2 2 8 4   0 0 0
4 მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი 2 2 8 5   0 0 0
4 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები 2 2 8 6   0 0 0
3 სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები 2 2 9     0 0  
3 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  2 2 10     201 669 201669 0
4 ინტერნეტ ბანკის და ბანკის მომსახურების ხარჯი 2 2 10 1   0 0 0
4 დიპლომატიური დაწესებულებების შენახვისა და ატაშატის ხარჯი 2 2 10 2   0    
4 ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი 2 2 10 3   0 0  
4 კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 2 2 10 4   0 0  
4 რეკლამის  და შესყიდვების  ხარჯი 2 2 10 5   0 0  
4 სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი 2 2 10 6   0 0  
4 საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი 2 2 10 7   0 0 0
4 აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 2 2 10 8   0 0  
4 საარქივო მომსახურების ხარჯი 2 2 10 9   0 0  
4 შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 2 2 10 10   0 0  
4 ბინის ქირა 2 2 10 11   0 0  
4 კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები 2 2 10 12   0    
4 მაუწყებლობის ხარჯები 2 2 10 13   0    
4 ლაბორატორიის მოწყობის ხარჯები           0   0
4 სანერგე მეურნეობათა მოწყობის ხარჯები           0   0
4 საპროექტო სამუშაოების ხარჯები           0   0
4 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 2 2 10 14   201 669 201669 0
2 ძირითადი კაპიტალის მოხმარება* 2 3       0    
2 პროცენტი 2 4       0 0 0
3 საგარეო ვალდებულებებზე 2 4 1     0 0 0
4 ორმხრივ კრედიტორებზე 2 4 1 1   0    
4 მრავალმხრივ კრედიტორებზე 2 4 1 2   0    
4 კომერციულ ორგანიზაციებზე 2 4 1 3   0    
4 სხვა საგარეო ვალდებულებებზე 2 4 1 4   0    
3 საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა 2 4 2     0    
3 სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე 2 4 3     0    
2 სუბსიდიები 2 5       0    
2 გრანტები 2 6       0 0 0
3 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 2 6 1     0 0 0
4 მიმდინარე 2 6 1 1   0    
4 კაპიტალური 2 6 1 2   0    
3 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2 6 2     0 0 0
4 მიმდინარე 2 6 2 1   0    
4 კაპიტალური 2 6 2 2   0    
3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2 6 3     0 0 0
4 მიმდინარე 2 6 3 1   0    
4 კაპიტალური 2 6 3 2   0    
2 სოციალური უზრუნველყოფა 2 7       0    
3 სოციალური დაზღვევა 2 7 1     0   0
4 ფულადი ფორმით 2 7 1 1   0    
4 სასაქონლო ფორმით 2 7 1 2   0    
3 სოციალური დახმარება 2 7 2     0 0 0
4 ფულადი ფორმით 2 7 2 1   0 0 0
4 სასაქონლო ფორმით 2 7 2 2   0    
3 დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 2 7 3     0    
4 ფულადი ფორმით 2 7 3 1   0    
4 სასაქონლო ფორმით 2 7 3 2   0    
2 სხვა ხარჯები 2 8       0 0 0
3 ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა 2 8 1     0    
3 სხვადასხვა ხარჯები 2 8 2     0 0 0
4 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2 8 2 1   0 0 0
5 სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი 2 8 2 1 1      
5 შენობა-ნაგებობის დაზღვევის ხარჯი 2 8 2 1 2      
5 დანადგარების დაზღვევის ხარჯი 2 8 2 1 3      
5 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 2 8 2 1 4 0 0 0
5 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 2 8 2 1 5 0    
5 დაზღვევის სხვა ხარჯები 2 8 2 1 6 0 0  
5 მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი  2 8 2 1 7 0    
5 სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი 2 8 2 1 8 0    
5 სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი 2 8 2 1 9 0    
5 პრეზიდენტის სახელობის გრანტების ხარჯი 2 8 2 1 10 0    
5 პრეზიდენტის სახელობის სტიპენდიების ხარჯი 2 8 2 1 11 0    
5 პრეზიდენტის სახელობის სამეცნიერო გრანტების ხარჯი 2 8 2 1 12 0    
5 სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი 2 8 2 1 13 0    
5 სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი 2 8 2 1 14 0    
5 გადასახადები (გარდა საშემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის) 2 8 2 1 15 0   0
5 მოსაკრებლები 2 8 2 1 16 0    
5 საკომისიოები 2 8 2 1 17 0    
5 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი  2 8 2 1 18 0   0
4 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 2 8 2 2   0    
1 არაფინანსური აქტივები 31         0 0 0
2 ძირითადი აქტივები 31 1       0 0 0
3 შენობა-ნაგებობები  31 1 1     0 0 0
4 საცხოვრებელი შენობები 31 1 1 1   0   0
4 არასაცხოვრებელი შენობები 31 1 1 2   0   0
4 საგზაო მაგისტრალები 31 1 1 3        
4 ქუჩები 31 1 1 4        
4 გზები 31 1 1 5        
4 ხიდები 31 1 1 6        
4 გვირაბები 31 1 1 7        
4 საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 31 1 1 8        
4 ელექტროგადამცემი ხაზები 31 1 1 9        
4 მილსადენები 31 1 1 10        
4 სხვა შენობა-ნაგებობები 31 1 1 11        
3 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  31 1 2     0 0 0
4 სატრანსპორტო საშუალებები 31 1 2 1   0 0 0
5 სატვირთო ავტომობილი 31 1 2 1 1      
5 მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი 31 1 2 1 2 0 0 0
5 მსუბუქი ავტომობილი 31 1 2 1 3 0    
5 ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა 31 1 2 1 4 0 0 0
5 ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა 31 1 2 1 5 0    
5 სხვა სატრანსპორტო საშუალებები 31 1 2 1 6 0    
4 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 31 1 2 2   0 0 0
5 ტელევიზორი 31 1 2 2 1 0    
5 მაცივარი 31 1 2 2 2 0   0
5 კომპიუტერი 31 1 2 2 3 0 0 0
5 მობილური ტელეფონი 31 1 2 2 4 0    
5 პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები 31 1 2 2 5 0 0 0
5 უწყვეტი კვების წყარო 31 1 2 2 6 0    
5 ხმის ჩამწერი აპარატურა 31 1 2 2 7 0    
5 ფოტოაპარატი 31 1 2 2 8 0   0
5 ვიდეო-აუდიო აპარატური 31 1 2 2 9 0 0  
5 ტელეფონის, ფაქსის აპარატი 31 1 2 2 10 0    
5 მუსიკალური ინსტრუმენტი 31 1 2 2 11 0    
5 სამედიცინო აპარატურა და ხელსაწყოები 31 1 2 2 12 0   0
5 ოპტიკური ხელსაწყო 31 1 2 2 13 0   0
5 ავეჯი 31 1 2 2 14 0 0  
5 რბილი ავეჯი 31 1 2 2 15 0 0  
5 მაჯის და სხვა ტიპის საათი 31 1 2 2 16 0    
5 სპორტული საქონელი 31 1 2 2 17 0    
5 ნახატი, ქანდაკება, ხელოვნების სხვა ნიმუშები, ანტიკვარიატი და ძვირადღირებული კოლექციები 31 1 2 2 18 0    
5 კოსტიუმები 31 1 2 2 19 0    
5 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული    31 1 2 2 20 0   0
3 სხვა ძირითადი აქტივები 31 1 3     0 0 0
4 კულტივირებული აქტივები  31 1 3 1   0    
4 არამატერიალური ძირითადი აქტივები 31 1 3 2   0 0 0
5 ლიცენზიები 31 1 3 2 1 0    
5 სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები 31 1 3 2 2 0    
2 მატერიალური მარაგები  31 2       0 0 0
3 სტრატეგიული მარაგები 31 2 1     0    
3 სხვა მატერიალური მარაგები 31 2 2     0 0 0
4 ნედლეული და მასალები 31 2 2 1   0    
4 დაუმთავრებელი წარმოება 31 2 2 2   0    
4 მზა პროდუქცია 31 2 2 3   0    
4 შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი 31 2 2 4   0    
2 ფასეულობები 31 3       0    
2 არაწარმოებული აქტივები  31 4       0 0 0
3 მიწა 31 4 1     0    
3 წიაღისეული 31 4 2     0    
3 სხვა ბუნებრივი აქტივები 31 4 3     0 0 0
4 რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია 31 4 3 1   0    
4 სხვა დანარჩენი ბუნებრივი აქტივები 31 4 3 2   0    
3 არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები 31 4 4     0    
2 ვალდებულებები 3 3       0 0 0
3 საშინაო 3 3 1     0 0 0
4 ვალუტა და დეპოზიტები 3 3 1 2   0    
4 ფასიანი ქარალდები, გარდა აქციებისა 3 3 1 3   0    
4 სესხები 3 3 1 4   0    
4 აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები) 3 3 1 5   0    
4 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 3 3 1 6   0    
4 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 3 3 1 7   0    
4 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 3 3 1 8   0    
3 საგარეო 3 3 2     0    
4 ვალუტა და დეპოზიტები 3 3 2 2   0    
4 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 3 3 2 3   0    
4 სესხები 3 3 2 4   0    
4 აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები) 3 3 2 5        
4 დაზღვევის ტექნიკური რეზერვები 3 3 2 6        
4 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 3 3 2 7        
4 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 3 3 2 8        
სულ ჯამი   201 669 201669 0

 

 

 

სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“         
დამატებითი ინფორმაცია ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით                                                              2013 2015 წელი        
პროგრამა-სატყეო სექტორის განვითარება 030203        
# დასახელება კოდი სულ საბიუჯეტო არასაბიუჯეტო        
1 2 3 4 5 6   2006200   360150
1 ხარჯები 2         2 736 270 2457670 278 600        
2 შრომის ანაზღაურება 2 1       1 598 688 1598688 0        
3 ხელფასები 2 1 1     1 332 240 1332240 0        
4 ხელფასები ფულადი ფორმით 2 1 1 1   1 332 240 1332240 0        
5 თანამდებობრივი სარგო 2 1 1 1 1 1 332 240 1332240          
5 წოდებრივი სარგო 2 1 1 1 2 0            
5 პრემია 2 1 1 1 3 266 448 266448 0     134750  
5 დანამატი 2 1 1 1 4              
5 ჰონორარი 2 1 1 1 5              
5 კომპენსაცია 2 1 1 1 6              
4 ხელფასები სასაქონლო ფორმით 2 1 1 2                
3 სოციალური შენატანები 2 1 2                  
2 საქონელი და მომსახურება 2 2       1 029 369 806769 222 600        
3 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2 2 1     135 000 80000 55 000        
3 მივლინება 2 2 2     32 000 29000 3 000        
4 მივლინება ქვეყნის შიგნით 2 2 2 1   29 000 26000 3 000        
4 მივლინება ქვეყნის გარეთ 2 2 2 2   3 000 3000          
3 ოფისის ხარჯები  2 2 3     74 900 53800 21 100        
4 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 2 2 3 1   9 000 8500 500        
4 კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 2 2 3 2   2 500 2500          
4 ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი 2 2 3 3   3 500 2000 1 500        
4 მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 2 2 3 4   15 000 11900 3 100        
5 ტელევიზორი 2 2 3 4 1 1 000 500 500        
5 მაცივარი 2 2 3 4 2 1 000 500 500        
5 კომპიუტერული ტექნიკა 2 2 3 4 3 3 500 3500 0        
5 ქაღალდის საჭრელი აპარატი 2 2 3 4 4 0 0          
5 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 2 2 3 4 5 4 500 4000 500        
5 ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა 2 2 3 4 6 0 0          
5 მობილური ტელეფონი 2 2 3 4 7 500 500 0        
5 ტელეფონის, ფაქსის აპარატი 2 2 3 4 8 1 400 400 1 000        
5 მუსიკალური ინსტრუმენტი 2 2 3 4 9 0 0          
5 გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 2 2 3 4 10 1 000 1000 0        
5 სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი 2 2 3 4 11 2 100 1500 600        
4 საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 2 2 3 5   4 900 4900 0        
5 საოფისე ავეჯი 2 2 3 5 1 2 000 2000 0        
5 რბილი ავეჯი 2 2 3 5 2 1 400 1400 0        
5 სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 2 2 3 5 3 1 500 1500 0        
4 ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 2 2 3 6   4 500 3500 1 000        
4 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი 2 2 3 7   1 000 1000 0        
4 შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 2 2 3 8   0 0 0        
4 საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 2 2 3 9   3 000 2000 1 000        
4 კავშირგაბმულობის ხარჯი 2 2 3 10   10 000 8500 1 500        
4 საფოსტო მომსახურების ხარჯი 2 2 3 11   3 000 1500 1 500        
4 კომუნალური ხარჯი 2 2 3 12   16 000 5000 11 000        
5 ელექტროენერგიის ხარჯი 2 2 3 12 1 8 000 3000 5 000        
5 წყლის ხარჯი 2 2 3 12 2 3 000 1000 2 000        
5 ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 2 2 3 12 3 0 0          
5 კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი 2 2 3 12 4 3 000 1000 2 000        
5 გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი 2 2 3 12 5 0 0          
5 შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/ დასუფთავების ხარჯი 2 2 3 12 6 2 000 0 2 000        
5 სამსახურებრივ მოვალეობასთან დაკავშირებული ბინით სარგებლობის კომუნალური ხარჯი 2 2 3 12 7 0 0          
4 სამსახურებრივი ცხოველების მოვლა-შენახვასთან და აღკაზმულობასთან დაკავშირებული ხარჯი 2 2 3 13   0 0 0        
4 ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 2 2 3 14   2 500 2500 0        
3 წარმომადგენლობითი ხარჯები  2 2 4     7 000 5000 2 000        
3 კვების ხარჯები  2 2 5     0 0          
3 სუვენირების ხარჯები 2 2 6     0 0          
3 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  2 2 7     4 500 0 4 500        
3 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  2 2 8     292 000 290000 2 000        
4 საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 2 2 8 1   257 000 255000 2 000        
4 მიმდინარე რემონტის ხარჯი 2 2 8 2   22 000 22000          
4 ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 2 2 8 3   4 900 4900 0        
4 ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 2 2 8 4   4 950 4950 0        
4 მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი 2 2 8 5   650 650 0        
4 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები 2 2 8 6   2 500 2500 0        
3 სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები 2 2 9     0 0          
3 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  2 2 10     483 969 348969 135 000 135000      
4 ინტერნეტ ბანკის და ბანკის მომსახურების ხარჯი 2 2 10 1   1 200 700 500        
4 დიპლომატიური დაწესებულებების შენახვისა და ატაშატის ხარჯი 2 2 10 2   0            
4 ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი 2 2 10 3   2 000 2000          
4 კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 2 2 10 4   1 500 1500          
4 რეკლამის  და შესყიდვების  ხარჯი 2 2 10 5   1 000 1000          
4 სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი 2 2 10 6   0 0          
4 საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი 2 2 10 7   1 500 1500 0        
4 აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 2 2 10 8   1 000 1000          
4 საარქივო მომსახურების ხარჯი 2 2 10 9   800 800          
4 შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 2 2 10 10   0 0          
4 ბინის ქირა 2 2 10 11   3 000 0 3 000        
4 კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები 2 2 10 12   0            
4 მაუწყებლობის ხარჯები 2 2 10 13   0            
4 ლაბორატორიის მოწყობის ხარჯები           1 000   1 000        
4 სანერგე მეურნეობათა მოწყობის ხარჯები           1 000   1 000        
4 საპროექტო სამუშაოების ხარჯები           1 000   1 000        
4 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 2 2 10 14   468 969 340469 128 500 128500 12000 2500 4000
2 ძირითადი კაპიტალის მოხმარება* 2 3       0           გზები
2 პროცენტი 2 4       0 0 0        
3 საგარეო ვალდებულებებზე 2 4 1     0 0 0        
4 ორმხრივ კრედიტორებზე 2 4 1 1   0            
4 მრავალმხრივ კრედიტორებზე 2 4 1 2   0            
4 კომერციულ ორგანიზაციებზე 2 4 1 3   0            
4 სხვა საგარეო ვალდებულებებზე 2 4 1 4   0            
3 საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა 2 4 2     0            
3 სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე 2 4 3     0            
2 სუბსიდიები 2 5       0            
2 გრანტები 2 6       0 0 0        
3 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 2 6 1     0 0 0        
4 მიმდინარე 2 6 1 1   0            
4 კაპიტალური 2 6 1 2   0            
3 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2 6 2     0 0 0        
4 მიმდინარე 2 6 2 1   0            
4 კაპიტალური 2 6 2 2   0            
3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2 6 3     0 0 0        
4 მიმდინარე 2 6 3 1   0            
4 კაპიტალური 2 6 3 2   0            
2 სოციალური უზრუნველყოფა 2 7       4 000 3000 1 000        
3 სოციალური დაზღვევა 2 7 1     0   0        
4 ფულადი ფორმით 2 7 1 1   0            
4 სასაქონლო ფორმით 2 7 1 2   0            
3 სოციალური დახმარება 2 7 2     0 0 0        
4 ფულადი ფორმით 2 7 2 1   0 0 0        
4 სასაქონლო ფორმით 2 7 2 2   0            
3 დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 2 7 3     4 000 3000 1 000        
4 ფულადი ფორმით 2 7 3 1   4 000 3000 1 000        
4 სასაქონლო ფორმით 2 7 3 2   0            
2 სხვა ხარჯები 2 8       104 213 49213 55 000        
3 ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა 2 8 1     0            
3 სხვადასხვა ხარჯები 2 8 2     104 213 49213 55 000        
4 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2 8 2 1   104 213 49213 55 000        
5 სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი 2 8 2 1 1              
5 შენობა-ნაგებობის დაზღვევის ხარჯი 2 8 2 1 2              
5 დანადგარების დაზღვევის ხარჯი 2 8 2 1 3              
5 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 2 8 2 1 4 49 213 49213 0        
5 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 2 8 2 1 5 0            
5 დაზღვევის სხვა ხარჯები 2 8 2 1 6 0 0          
5 მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი  2 8 2 1 7 0            
5 სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი 2 8 2 1 8 0            
5 სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი 2 8 2 1 9 0            
5 პრეზიდენტის სახელობის გრანტების ხარჯი 2 8 2 1 10 0            
5 პრეზიდენტის სახელობის სტიპენდიების ხარჯი 2 8 2 1 11 0            
5 პრეზიდენტის სახელობის სამეცნიერო გრანტების ხარჯი 2 8 2 1 12 0            
5 სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი 2 8 2 1 13 0            
5 სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი 2 8 2 1 14 0            
5 გადასახადები (გარდა საშემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის) 2 8 2 1 15 55 000   55 000        
5 მოსაკრებლები 2 8 2 1 16 0            
5 საკომისიოები 2 8 2 1 17 0            
5 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი  2 8 2 1 18 0   0        
4 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 2 8 2 2   0            
1 არაფინანსური აქტივები 31         1 377 400 1356000 21 400        
2 ძირითადი აქტივები 31 1       1 377 400 1356000 21 400        
3 შენობა-ნაგებობები  31 1 1     371 400 350000 21 400        
4 საცხოვრებელი შენობები 31 1 1 1   0   0        
4 არასაცხოვრებელი შენობები 31 1 1 2   371 400 350000 21 400        
4 საგზაო მაგისტრალები 31 1 1 3                
4 ქუჩები 31 1 1 4                
4 გზები 31 1 1 5                
4 ხიდები 31 1 1 6                
4 გვირაბები 31 1 1 7                
4 საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 31 1 1 8                
4 ელექტროგადამცემი ხაზები 31 1 1 9                
4 მილსადენები 31 1 1 10                
4 სხვა შენობა-ნაგებობები 31 1 1 11                
3 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  31 1 2     6 000 6000 0        
4 სატრანსპორტო საშუალებები 31 1 2 1   0 0 0        
5 სატვირთო ავტომობილი 31 1 2 1 1              
5 მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი 31 1 2 1 2 0 0 0        
5 მსუბუქი ავტომობილი 31 1 2 1 3 0            
5 ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა 31 1 2 1 4 0 0 0        
5 ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა 31 1 2 1 5 0 0          
5 სხვა სატრანსპორტო საშუალებები 31 1 2 1 6 0            
4 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 31 1 2 2   6 000 6000 0        
5 ტელევიზორი 31 1 2 2 1 700 700          
5 მაცივარი 31 1 2 2 2 800 800 0    
5 კომპიუტერი 31 1 2 2 3 1 400 1400 0        
5 მობილური ტელეფონი 31 1 2 2 4 0            
5 პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები 31 1 2 2 5 0 0 0        
5 უწყვეტი კვების წყარო 31 1 2 2 6 0            
5 ხმის ჩამწერი აპარატურა 31 1 2 2 7 0            
5 ფოტოაპარატი 31 1 2 2 8 0   0    
5 ვიდეო-აუდიო აპარატური 31 1 2 2 9 0 0          
5 ტელეფონის, ფაქსის აპარატი 31 1 2 2 10 0            
5 მუსიკალური ინსტრუმენტი 31 1 2 2 11 0            
5 სამედიცინო აპარატურა და ხელსაწყოები 31 1 2 2 12 0   0  
5 ოპტიკური ხელსაწყო 31 1 2 2 13 1 600 1600 0    
5 ავეჯი 31 1 2 2 14 1 500 1500          
5 რბილი ავეჯი 31 1 2 2 15 0 0          
5 მაჯის და სხვა ტიპის საათი 31 1 2 2 16 0            
5 სპორტული საქონელი 31 1 2 2 17 0            
5 ნახატი, ქანდაკება, ხელოვნების სხვა ნიმუშები, ანტიკვარიატი და ძვირადღირებული კოლექციები 31 1 2 2 18 0            
5 კოსტიუმები 31 1 2 2 19 0            
5 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული    31 1 2 2 20 0   0        
3 სხვა ძირითადი აქტივები 31 1 3     1 000 000 1000000 0        
4 კულტივირებული აქტივები  31 1 3 1   0            
4 არამატერიალური ძირითადი აქტივები 31 1 3 2   1 000 000 1000000 0        
5 ლიცენზიები 31 1 3 2 1 0            
5 სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები 31 1 3 2 2 1 000 000 1000000          
2 მატერიალური მარაგები  31 2       0 0 0        
3 სტრატეგიული მარაგები 31 2 1     0            
3 სხვა მატერიალური მარაგები 31 2 2     0 0 0        
4 ნედლეული და მასალები 31 2 2 1   0            
4 დაუმთავრებელი წარმოება 31 2 2 2   0            
4 მზა პროდუქცია 31 2 2 3   0            
4 შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი 31 2 2 4   0            
2 ფასეულობები 31 3       0            
2 არაწარმოებული აქტივები  31 4       0 0 0        
3 მიწა 31 4 1     0            
3 წიაღისეული 31 4 2     0            
3 სხვა ბუნებრივი აქტივები 31 4 3     0 0 0        
4 რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია 31 4 3 1   0            
4 სხვა დანარჩენი ბუნებრივი აქტივები 31 4 3 2   0            
3 არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები 31 4 4     0            
2 ვალდებულებები 3 3       0 0 0        
3 საშინაო 3 3 1     0 0 0        
4 ვალუტა და დეპოზიტები 3 3 1 2   0            
4 ფასიანი ქარალდები, გარდა აქციებისა 3 3 1 3   0            
4 სესხები 3 3 1 4   0            
4 აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები) 3 3 1 5   0            
4 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 3 3 1 6   0            
4 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 3 3 1 7   0            
4 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 3 3 1 8   0            
3 საგარეო 3 3 2     0            
4 ვალუტა და დეპოზიტები 3 3 2 2   0            
4 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 3 3 2 3   0            
4 სესხები 3 3 2 4   0            
4 აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები) 3 3 2 5                
4 დაზღვევის ტექნიკური რეზერვები 3 3 2 6                
4 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 3 3 2 7                
4 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 3 3 2 8                
სულ ჯამი   4 113 670 3813670 300 000        
Pin It