ადმინისტრაციული სამსახური : 422 27 28 93       ქარ | ENG

Mobile menu

სააგენტოს დებულება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის

დადგენილება N 55

2010 წლის 7 დეკემბერი ქ. ბათუმი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აჭარის სატყეო სააგენტოს შექმნის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე სატყეო მეურნეობის მართვის უზრუნველყოფის მიზნით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-3 მუხლის „რ“ ქვეპუნქტის, 34-ე მუხლის „თ“ ქვეპუნქტის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანო­ნის და „აჭარის ავტონომიური რესპუ­ბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-8 მუხლის „თ“ ქვეპუნქტის საფუველზე,

1. 2011 წლის 1 იანვრიდან შეიქმნას საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – აჭარის სატყეო სააგენტო (შემდგომში – სააგენტო).

2. დამტკიცდეს სააგენტოს თანდართული დებულება (დანართი №1).

3. დამტკიცდეს სააგენტოს ტერიტორიული ადმინისტრაციების ტიპური დებუ­ლება (დანართი №2).

4. სააგენტოს საშტატო რიცხოვნობა განისაზღვროს 167 საშტატო ერთეულით. (11.04.2014 N 14)

5. სააგენტოს სახელმწიფო კონტროლი განახორციელოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება – გარემოს დაცვისა და ბუნე­ბ­რი­ვი რესურსების სამმართველომ.

6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ უზრუნველყოს:

ა) სააგენტოს დაფინანსებისათვის საჭირო სახსრების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში გათვალისწინება და 2011 წლის 1 იანვრიდან მისი შემ­დ­გომი დაფინანსება;

ბ) ამ დადგენილების ამოქმედებიდან 1 თვის ვადაში სააგენტოსათვის სათა­ნა­დო ქონების გადაცემა კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესე­ბუ­ლება – გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველომ უზრუნველყოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება.

8. სააგენტო ჩაითვალოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქ­ვე­უწყებო დაწესებულება – გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმარ­თვე­ლოს ტერიტორიული ორგანოების უფლებამონაცვლედ.

9. დადგენილება ამოქმედდეს ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესა­ხებ“ საქართველოს კანონში შესაბამისი ცლილებების შეტანის შესახებ კანონის ძალაში შესვლის დღიდან.

მთავრობის თავმჯდომარე                                                                    ლ. ვარშალომიძე

დანართი №1

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აჭარის სატყეო სააგენტოს

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

    მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1. აჭარის სატყეო სააგენტო (შემდგომში – სააგენტო) არის აჭარის ავტო­ნომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს (შემდეგომში – სამმართველო) სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.

2. სააგენტო დასახული მიზნებისა და დაკისრებული ფუნქციების განსახ­ორ­ციელებლად საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარი­გებებს, გააჩნია თავისი შემოსავლები და შეუძლია სასამართლოში გამოვიდეს მოსარ­ჩელედ და მოპასუხედ.

3. სააგენტოს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, ბლანკი და ბეჭედი საქართვ­ე­ლოს მცირე სახელმწიფო გერბის და საკუთარი სახელწოდების აღნიშვნით, კანონ­მდე­ბლობის საფუძველზე გადაცემული ქონება, ანგარიში ხაზინაში და ანგარიშსწორების ანგა­რიში ბანკში, იურიდიული პირის სხვა ატრიბუტები.

4. სააგენტოს აქვს უნიფორმა და სიმბოლიკა, რომელთა ფორმებს ინდივი­დუა­ლური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ამტკიცებს სააგენტოს უფროსი.

5. სააგენტოს იურიდიული მისამართია: ქ. ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის ქ . №124 .

    მუხლი 2. სააგენტოს მიზნები და ამოცანები

1. სააგენტოს ძირითადი მიზნებია:

ა) ტყის დაცვა, მოვლა და აღდგენა;

ბ) ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კომპო­ნენ­ტების მდგრადი გამოყენება.

2. სააგენტოს ძირითადი ამოცანებია:

ა) ტყის ფონდის საზღვრების დადგენა-დაზუსტების ხელშეწყობა;

ბ) ტყის ფონდის მართვა;

გ) ტყითსარგებლობის რეგულირება;

დ) ტყის მოვლის და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება;

ე) ტყის ფონდის ტერიტორიის კონტროლი.

    მუხლი 3. სააგენტოს უფლებამოსილებები

1. სააგენტოს საქმიანობის სფერო განისაზღვრება საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონებით, კანონქვემდებარე აქტებით და ამ დებუ­ლებით.

2. სააგენტოს საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუ­ბლი­კის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ტყის ფონდის მართვა.

3. სააგენტოს საქმიანობის საგანს წარმოადგენს:

ა) ტყის ფონდის საზღვრების დადგენა-დაზუსტების მიზნით შესაბამისი დოკუ­მენტაციის მომზადება და სამმართველოში წარდგენა;

ბ) ტყის ფონდის მონიტორინგი და მონიტორინგის შედეგად მიღებულ მონა­ცემთა ბაზის შექმნა;

გ) ტყის ფონდის აღრიცხვა და დაგეგმვა;

დ) ტყის ფონდის დაყოფა სატყეო უბნად, სატყეოდ, კვარტალად, ლიტერად;

ე) ტყის ფონდის დაყოფა სამცველოებად;

ვ) ტყის მოვლა და აღდგენა და ამ მიზნით მოვლითი ჭრების განხორციელება;

ზ) ტყის ფონდის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების დროს საგანგებო ღონი­ს­ძიებების განხორციელებაში მონაწილეობა;

თ) ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვა, ხოლო ხანძრის საფრთხის შემთხვევაში – მის სალიკვიდაციოდ შესაბამისი ზომების მიღება და საფრთხის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ მიწოდება სათანადო ორგანოებისათვის. ენტომომავნებლებისა და ფიტოდაავადებებისაგან ტყის დაცვა. (11.04.2014 N 14)

ი) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ აქტის შედგენა, ტყის დაცვა უკანონო ჭრებისაგან; (28.06.2013 N 17 ამოქმედდეს 2013 წლის 15 ივლისიდან)

კ) ტყის რესურსით სარგებლობის ბილეთის გაცემა;

ლ) ხე-ტყის დამზადების ბილეთის გაცემა;

მ) ნადირობას დაქვემდებარებული ცხოველთა სამყაროს ობიექტის (გარდა გადამფრენი ფრინველისა) მოპოვების შესახებ დოკუმენტის გაცემა;

ნ) სალიცენზიო ობიექტის მომზადება;

ო) ტყის ფონდის სარგებლობაში გაცემა და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება;

პ) დადგენილი წესით ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის გაცემა ან/და სპეციალური ფირნიშებით მარკირება; (28.06.2013 N 17 ამოქმედდეს 2013 წლის 15 ივლისიდან)

ჟ) ტყეკაფის მონიშვნა და გამოყოფა;

რ) ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიის მფლობელის მიერ გამო­ყო­ფი­ლი ტყეკაფის შეთანხმება;

ს) მეთესლეობის საქმის ორგანიზაცია, სანერგეების მოწყობა, ტყის კულ­ტუ­რე­ბის გაშენება, სარგავი მასალის გამოყვანა და მათი რეალიზაცია კანონმდებლობით დად­გენილი წესის შესაბამისად.

ტ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ტყის ფონდის მდგრადი განვითარების საკითხებთან დაკავშირებით საერთაშორისო ურთიერთობებში მონაწილეობა, თანამ­შ­რო­მლობა ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო და არასამთავრობო ორგა­ნი­ზაციებთან;

უ) სატყეო დარგის შემდგომი განვითარებისათვის სამართლებრივი, ნორ­მატიულ-მეთოდური და ეკონომიკური ბაზის შექმნაში მონაწილეობა;

ფ) სატყეო დარგის მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება;

ქ) ტყის ფონდის მართვის პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის მიზნით შესაბამისი რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება და მათი განხორციე­ლე­ბისათვის ხელის შეწყობა.

    მუხლი 4 სააგენტოს ქონება

კანონმდებლობით და ამ დებულებით სააგენტოსთვის განსაზღვრული მიზნების განსახორციელებლად, სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გადაეცემა შესაბამისი ქონება კანონ­მდე­ბ­ლობით დადგენილი წესით.

    მუხლი 5. სააგენტოს დაფინანსება

სააგენტოს დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს:

ა) საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელმწიფო ბიუ­ჯე­ტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი სახსრები;

ბ) მიზნობრივი გრანტები;

გ) ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული (შესასრულებელი) სამუ­შა­ო­დან მიღებული შემოსავალი;

დ) სააგენტოს მიერ გამოყვანილი პროდუქციის რეალიზაციის შედეგად მიღე­ბული შემოსავლები;

ე) საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობით გათვალისწინებული მომსახურების საფასური.

ვ) ტყითსარგებლობის ხელშეკრულებით მიღებული შემოსავალი. (28.06.2013 N 17 ამოქმედდეს 2013 წლის 15 ივლისიდან)

მუხლი 6. სააგენტოს საქმიანობა, რომელიც საჭიროებს თანხმობას

1. სააგენტომ სამმართველოს თანხმობით შეიძლება განახორციელოს შემდეგი მოქმედებები:

ა) უძრავი ქონების შეძენა, სააგენტოს საკუთრებაში არსებული ქონების გასხ­ვი­სება და დატვირთვა;

ბ) სესხის აღება;

გ) თავდებობა;

დ) საშტატო განრიგისა და ხელფასის ფონდის განსაზღვრა;

ე) თანამშრომელთა მატერიალური წახალისებისათვის გამოსაყოფი სახსრების, აგრეთვე სააგენტოს მიერ შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრა;

ვ) სხვა გადაწყვეტილებების მიღება სააგენტოს ქონებასთან დაკავშირებით, თუ ისინი სცილდება ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“, „ბ“, „გ“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ქმედებათა განსახორციელებლად საჭიროა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს თანხმობა.

3. სააგენტოს სამმართველოს თანხმობით უფლება აქვს მისთვის გადაცემული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონება სარგებლობის უფლებით გადას­ცეს/გაასხვისოს სხვა პირზე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

    მუხლი 7. სახელმწიფო კონტროლი

1. სააგენტოს მიერ განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების, მიზან­შეწო­ნი­ლობის, ეფექტიანობის და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სამმართველო.

2. სამმართველო უფლებამოსილია შეაჩეროს ან გააუქმოს სააგენტოს არამართ­ლ­ზომიერი გადაწყვეტილება.

    მუხლი 8. საბუღალტრო ანგარიშგება

1. სააგენტო ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეა­დ­გინოს ბალანსი და დასამტკიცებლად წარუდგინოს სამმართველოს.

2. სააგენტოს წლიურ ბალანსს ამოწმებს სამმართველოს მიერ დანიშნული დამოუკიდებელი აუდიტორი.

მუხლი 9. სააგენტოს ხელმძღვანელობის ორგანიზება, ხელმძღვანელთა უფლებები და მოვალეობები (28.06.2013 N 17 ამოქმედდეს 2013 წლის 15 ივლისიდან)

1. სააგენტოს ხელმძღვანელობს სააგენტოს უფროსი, რომელსაც სამმართველოს უფროსის წარდგინებით, მთავრობის უფლებამოსილების ვადით, თანამდებობაზე ნიშნავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, ხოლო თანამდებობიდან ათავისუფლებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა სამმართველოს უფროსის წარდგინებით ან საკუთარი ინიციატივით.

2. სააგენტოს უფროსი:

ა) წარმოადგენს სააგენტოს სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან ურთიერთობისას;

ბ) იყენებს სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებს და კანონმდებლობით დადგენილი წესით ანგარიშვალდებულია სამმართველოს უფროსის წინაშე მათი მიზნობრივი გამოყენებისათვის;

გ) პასუხისმგებელია სააგენტოს საქმიანობის მომწესრიგებელი სამართლებრივი აქტების ზუსტ შესრულებაზე და ანგარიშვალდებულია სამმართველოს უფროსის წინაშე;

დ) სამმართველოს უფროსს წარუდგენს წინადადებებს სააგენტოს საქმიანობის სფეროს რეგულირების შესახებ;

ე)  თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს თანამშრომლებს, სააგენტოს ტერიტორიული ადმინისტრაციის დირექტორის წარდგინებით ტერიტორიული ადმინისტრაციის თანამშრომლებს (დებს შრომით ხელშეკრულებებს), ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრავს ტერიტორიული ადმინისტრაციების თანამშრომელთა უფლება-მოვალეობებს;

ვ) სამმართველოსთან შეთანხმებით განსაზღვრავს სააგენტოს, სააგენტოს ტერიტორიული ადმინისტრაციების თანამშრომელთა საშტატო განრიგს და ხელფასის ფონდს;

ზ) განსაზღვრავს სააგენტოს თანამშრომლების დისციპლინური პასუხისმგებლობის და წახალისების ზომებს;

თ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს – ბრძანებას;

ი) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში დებს ხელშეკრულებებს სააგენტოს საქმიანობის სფეროში შემავალ საკითხებზე;

კ) კონტროლს უწევს სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული ადმინისტრაციების საქმიანობას;

ლ) კვარტალში ერთხელ წარუდგენს სამმართველოს უფროსს ფინანსურ ანგარიშს;

მ) განკარგავს სააგენტოს შემოსავლებს;

ნ) ახორციელებს სხვა ფუნქციებს, რომლებიც მას ეკისრება საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით.

3. სააგენტოს უფროსს ჰყავს ორი მოადგილე, რომელთაც სამმართველოს უფროსის წარდგინებით, სააგენტოს უფროსის უფლებამოსილების ვადით, თანამდებობაზე ნიშნავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე. ხოლო თანამდებობიდან ათავისუფლებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე სამმართველოს უფროსის წარდგინებით ან საკუთარი ინიციატივით.

4. სააგენტოს უფროსის მოადგილეებს შორის უფლება-მოვალეობებს ანაწილებს სააგენტოს უფროსი ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

    მუხლი 10. სააგენტოს აპარატის სტრუქტურა

1. სააგენტოს აპარატი შედგება შემდეგი სტრუქტურული ქვედანაყოფებისგან:

ა) ტყის მონიტორინგის სამსახური;

ბ) ტყის მართვის სამსახური;

გ) ეკონომიკური სამსახური;

დ) ადმინისტრაციული სამსახური.

ე) ტყის მავნებელ-დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახური; (11.04.2014 N 14)

2. სააგენტოს სტრუქტურულ ქვედანაყოფს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელიც პასუხისმგებელია სამსახურის საქმიანობაზე და ანგარიშვალ­დე­ბულია სააგენტოს უფროსის წინაშე.

    მუხლი 11. სააგენტოს სტრუქტურული ქვედანაყოფების კომპეტენცია და ხელმძღვანელობა

1. ტყის მონიტორინგის სამსახურის უფლებამოსილებაა: (28.06.2013 N 17 ამოქმედდეს 2013 წლის 15 ივლისიდან)

ა) ტყის ფონდის აღრიცხვის, დაგეგმვისა და მონიტორინგის ორგანიზება;

ბ) ტყის ფონდთან დაკავშირებულ გეოინფორმაციული სისტემის ფუნქციონირების ორგანიზება;

გ) სააგენტოს უფროსის დავალებით ტერიტორიული ადმინისტრაციების საქმიანობის მონიტორინგი და შესაბამისი დასკვნების მომზადება;

დ) ტყის ფონდში ჩადენილი სამართალდარღვევების აღრიცხვა, სისტემატიზაცია, ანალიზი და განზოგადოება;

ე) მონაცემთა ბაზების (რეესტრების) წარმოება;

ვ) ტყითსარგებლობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებაზე კონტროლის ორგანიზება;

ზ) ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებების კონტროლის ორგანიზება.

2. ტყის მართვის სამსახურის უფლებამოსილებაა: (28.06.2013 N 17 ამოქმედდეს 2013 წლის 15 ივლისიდან)

ა) ტყის ფონდის საზღვრების დადგენა-დაზუსტების მიზნით შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება;

ბ) ტყის ფონდის სატყეო უბნებად, სატყეოებად, კვარტალებად, ლიტერებად დაყოფაში მონაწილეობის მიღება;

გ) ტყის ფონდის სამცველოებად დაყოფა და შესაბამისი დოკუმენტაციის სააგენტოს უფროსისათვის დასამტკიცებლად წარდგენა;

დ) ტყის მართვის გეგმების შედგენის ორგანიზება;

ე) ტყითსარგებლობის დაგეგმვა;

ვ) მერქნული რესურსებით სარგებლობის ყოველწლიური მოცულობის განსაზღვრა;

ზ) სატყეო ადმინისტრაციის მიერ მონიშნული ტყეკაფების შემოწმება და შესაბამისი დასკვნის მომზადება;

თ) სალიცენზიო ობიექტის და სარგებლობის უფლებით გასაცემი ობიექტის მომზადება;

ი) ტყითსარგებლობის ხელშეკრულების დოკუმენტაციის მომზადება;

კ) ტყის რესურსით სარგებლობის ორგანიზება;

ლ) ტყის მოვლის ღონისძიებების შერჩევა;

მ) ტყის აღდგენა-გაშენების პროექტების შეთანხმება და დასამტკიცებლად მომზადება;

ნ) ტყის მოვლისა და აღდგენა-გაშენების განსახორციელებლად შესაბამისი ტერიტორიის გამოვლენა, სანერგეების მოწყობის, მეთესლეობის საქმის და ტყის კულტურების გაშენების ორგანიზაცია;

ო) სამმართველოსთან შეთანხმებით ტყის რესურსების კვლავწარმოების, სახეობრივი შემადგენლობის გაუმჯობესების, აღდგენა-განახლების მიზნით წინადადებებისა და  პროგრამების შემუშავება; (11.04.2014 N 14)

პ) ტყეკაფებთან მისასვლელი ახალი სატყეო გზების მშენებლობის პროექტის მომზადება ან/და პროექტის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება, ტყეკაფებთან მისასვლელი ახალი სატყეო გზების მშენებლობის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოება, ტყეკაფებთან მისასვლელი ახალი სატყეო გზების მშენებლობა-მოწყობა, ასევე არსებული გზების შეკეთებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული გზის მონაკვეთების აღდგენისათვის საჭირო სამუშაოთა განხორციელება. (11.04.2014 N 14)

3. ეკონომიკური სამსახურის უფლებამოსილებაა:

ა) სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა და განხორციელება;

ბ) სააგენტოს და ტერიტორიული ადმინისტრაციების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;

გ) სააგენტოსათვის საანგარიშგებო პერიოდში გამოყოფილი საბიუჯეტო ასიგნებების ცენტრალიზებული წესით განკარგვა;

დ) სააგენტოს ცენტრალური აპარატის და ტერიტორიული ადმინისტრაციების მატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვა და ინვენტარიზაციის ჩატარება;

ე) საკრედიტო და სახაზინო დაწესებულებებში ყველა სახის საკრედიტო და საფინანსო ოპერაციების წარმოება;

ვ) სააგენტოს კვარტალური და წლიური ბალანსების შედგენა და მათი სამმართველოში წარდგენა დამტკიცებული ფორმებისა და ვადების შესაბამისად;

ზ) ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით კვარტალური განწერის მომზადება და სამმართველოში წარდგენა;

თ) სააგანტოს ბიუჯეტის ფორმირებასა და დამტკიცებასთან დაკავშირებული საკითხების რეგულირება;

ი) ტყის ფონდის სარგებლობაში გაცემა, სააგენტოს მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციასთან დაკავშირებული საქმიანობის ორგანიზება;

კ) სააგენტოს მიერ წარმოებული პროდუქციისა და გაწეული მომსახურების ფასების განსაზღვრა;

ლ) აუქციონის ჩატარება.

4. ადმინისტრაციული სამსახურის უფლებამოსილებაა:

ა) სატყეო დარგის შემდგომი განვითარებისათვის სამართლებრივი, ნორმატიულ-მეთოდური და ეკონომიკური ბაზის შექმნაში მონაწილეობა;

ბ) სააგენტოს საქმიანობის კომპეტენციის ფარგლებში სააგენტოს და ტერიტორიული ადმინისტრაციების თანამშრომელთა მიერ გაწეული მუშაობის ანალიზი და შესაბამის ანგარიშის მომზადება;

გ) განცხადებებსა და საჩივრებზე რეაგირება;

დ) ერთიანი საქმისწარმოების ორგანიზება;

ე) სააგენტოს და ტერიტორიული ადმინისტრაციების თანამშრომელთა კანონმდებლობის დადგენილი წესით დანიშვნის, სამსახურებრივი გადაადგილების (გადაყვანის) გათავისუფლების, დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომებისა და წახალისების, შვებულებისა და მივლინების შესახებ წინადადებებისა და სააგენტოს უფროსის შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება;

ვ) სააგენტოს და ტერიტორიული ადმინისტრაციების თანამშრომელთა პირადი საქმეების წარმოება;

ზ) სააგენტოს საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა, წარმომადგენლობა სამართალდამცავ და სასამართლო ორგანოებში;

თ) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან სააგენტოს ურთიერთობის ხელშეწყობა;

ი) საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფა „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ მოთხოვნათა შესაბამისად.

კ)  სატყეო სააგენტოს ბალანსზე რიცხული მანქანა - მექანიზმების აღრიცხვა - მოვლის და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება, სააგენტოს მექანიზატორებსა და დამხმარე მოსამსახურეებზე პერიოდულად ტექნიკური უსაფრთხოების წესების გაცნობა. (11.04.2014 N 14)

5. ტყის მავნებელ-დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის უფლებამოსილებაა: (11.04.2014 N 14)

ა)  ტყის ფონდში ფიტოსანიტარული კონტროლისა და ფიტოსანიტარული მონიტორინგის განხორციელება;

ბ) ტყის ფონდში მავნებელ-დაავადებების გავრცელების არეალისა და ინტენსივობის დადგენა, GPS - კოორდინატებისა და ტყის ტაქსაციური მაჩვენებლების ჩვენებით;

გ) ტყის მცენარეულობის მავნებლების (მწერები, ტკიპები, ნემატოდები და სხვა) და დაავადებების გამომწვევი პათოგენების (სოკოების, ბაქტერიების, ვირუსების და სხვა) სახეობრივი შემადგენლობის დადგენა, მათი სიმპტომების აღწერა და ბიოლოგიის ძირითადი თავისებურებების შესწავლა საველე და ლაბორატორიულ პირობებში;

დ) ტყის მცენარეულობის განსაკუთრებით საშიში მავნებლების და დაავადებების კერების გამოვლენა, მათი მასობრივი გავრცელება-განვითარების და მოსალოდნელი ზიანის პროგნოზირება;

ე) ტყის მცენარეულობის განსაკუთრებით საშიში მავნებელ - დაავადებების მასობრივი გავრცელებისა და საგანგებო მდგომარეობის თავიდან აცილება, ლოკალიზაცია და მათი კერების ლიკვიდაციის განხორციელება;

ვ) ტყის მცენარეულობის საშიში მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის თანამედროვე ეკოლოგიურად უსაფრთხო, მეცნიერულად დასაბუთებული პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა;

ზ) სამმართველოსთან შეთანხმებით ტყის რესურსების კვლავწარმოების, სახე­ობ­რივი შემადგენლობის გაუმჯობესების, მავნებლებისა და დაავადებებისაგან დაცვის მიზნით შესაბამისი რეკომენდაციების, წინადადებებისა და პროგრამების შემუშავება, მათი განხორციელებისათვის ხელის შეწყობა;

თ) ტყის დაცვის მიზნით განხორციელებულ შესრულებულ და შესასრულებელ სამუშაოებზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებაზე კონტროლის ორგანიზება;

ი) მავნებელ-დაავადებებისაგან გამოწვეული გამხმარი კორომების გამოვლენა, რომელიც ხანძრის გაჩენის საფრთხეს წარმოადგენს;

კ) ხანძარსაშიში ტყის უბნების გამოვლენა;

ლ) კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

მუხლი 12. სააგენტოს ტერიტორიული ადმინისტრაციები

სააგენტოს ტერიტორიული ადმინისტრაციებია:

ა) ქობულეთის სატყეო ადმინისტრაცია;

ბ) ხელვაჩაურის სატყეო ადმინისტრაცია;

გ) ქედის სატყეო ადმინისტრაცია;

დ) შუახევის სატყეო ადმინისტრაცია;

ე) ხულოს სატყეო ადმინისტრაცია.

    მუხლი 13. დებულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანა

დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

    მუხლი 14. სააგენტოს რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია

სააგენტოს რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხდება კანონით დადგენილი წესით.

დანართი №2

აჭარის სატყეო სააგენტოს ტერიტორიული ადმინისტრაციების ტიპური დებულება

   

     მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

1. აჭარის სატყეო სააგენტოს ტერიტორიული ადმინისტრაცია (შემდგომში – ადმინისტრაცია) არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუ­წყებო დაწესებულების გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართ­ველოს (შემდგომში – სამმართველო) მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამარ­თლის იურიდიული პირის – აჭარის სატყეო სააგენტოს (შემდგომში – სააგენტო) ტერიტორიული ადმინისტრაცია.

2. ადმინისტრაცია საქმიანობას წარმართავს საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობის და ამ დებულების საფუძველზე. ადმინისტრაციას აქვს ბლანკი და ბეჭედი საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბის და საკუთარი სახელწოდების აღნიშვნით, კანონმდებლობის საფუძველზე გადაცე­მული ქონება.

3. თავისი ამოცანების განხორციელებისას ადმინისტრაცია წარმოადგენს სააგენტოს.

4. ადმინისტრაცია ანგარიშვალდებულია სააგენტოს წინაშე.

5. ადმინისტრაციას აქვს უნიფორმა და სიმბოლიკა, რომლების დიზაინსაც ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ამტკიცებს საა­გენტოს უფროსი.

6. ადმინისტრაციის იმ თანამდებობის პირთა ნუსხა, რომლებსაც უფლება აქვთ ატარონ სამსახურებრივ-საშტატო იარაღი განისაზღვრება საქართველოს კანონ­მდებლობით.

    მუხლი 2. სააგენტოს ტერიტორიული ადმინისტრაციები

სააგენტოს ტერიტორიული ადმინისტრაციებია:

ა) ქობულეთის სატყეო ადმინისტრაცია (იურიდიული მისამართი – ქ. ქობულეთი, ლესელიძის ქ.№4);

ბ) ხელვაჩაურის სატყეო ადმინისტრაცია (იურიდიული მისამართი – დ. ხელვაჩაური, სოფ. ანგისა);

გ) ქედის სატყეო ადმინისტრაცია (იურიდიული მისამართი – დ. ქედა, ვაჟა ფშაველას ქ. №1);

დ) შუახევის სატყეო ადმინისტრაცია (იურიდიული მისამართი – დ. შუახევი, რუსთაველის ქ.№3);

ე) ხულოს სატყეო ადმინისტრაცია (იურიდიული მისამართი – დ. ხულო, მემედ აბაშიძის ქ. №1).

მუხლი 3. სააგენტოს ტერიტორიული ადმინისტრაციების გამგებლობაში არსებული

სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიები: (26.07.2011 N 35)

1. ქობულეთის სატყეო ადმინისტრაცია:

ა) ჩაქვის სატყეო;

ბ) ქობულეთის სატყეო;

გ) აჭი-გოგიეთის სატყეო;

დ) თიკერის სატყეო.

2. ხელვაჩაურის სატყეო ადმინისტრაცია:

ა) თხილნარის სატყეო;

ბ) მაჭახელას სატყეო;

გ) ერგე-ორთაბათუმის სატყეო;

დ) კირნათის სატყეო.

3. ქედის სატყეო ადმინისტრაცია:

ა) მერისის სატყეო;

ბ) მახუნცეთის სატყეო;

გ) ცხმორისის სატყეო.

4. შუახევის სატყეო ადმინისტრაცია:

ა) ჭვანის სატყეო;

ბ) შუახევის სატყეო;

გ) ოლადაურის სატყეო.

5. ხულოს სატყეო ადმინისტრაცია:

ა) ხიხაძირის სატყეო;

ბ) ხულო-ღორჯომის სატყეო;

გ) ზეგანის სატყეო.

4. შუახევის სატყეო ადმინისტრაცია:

ა) ჭვანის სატყეო უბანი;

ბ) შუახევის სატყეო უბანი;

გ) ოლადაურის სატყეო უბანი.

5. ხულოს სატყეო ადმინისტრაცია:

ა) ხიხაძირის სატყეო უბანი;

ბ) ხულო-ღორჯომის სატყეო უბანი;

გ) ზეგანის სატყეო უბანი.

    მუხლი 4. ადმინისტრაციების ფუნქციები

თავისი კომპეტენციის და განსაზღვრული ტერიტორიის ფარგლებში ადმინისტრაციის ფუნქციებია:

ა) სახელმწიფო ტყის ფონდის დაცვა;

ბ) ცხოველთა და მცენარეთა განადგურების, მიტაცებისა და დაზიანების აღკვეთა;

გ) ტყითსარგებლობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებაზე კონტროლი;

გ) ტყის ფონდის საზღვრების დადგენა-დაზუსტების მიზნით შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება;

დ) ტყის ფონდის სამცველოებად დაყოფის თაობაზე წინადადებების მომზადება და სააგენტოში წარდგენა; (28.06.2013 N 17 ამოქმედდეს 2013 წლის 15 ივლისიდან)

ე) ტყის ფონდის ტერიტორიებზე, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა აღკვეთა, უკანონო ჭრების შედეგად გარემოზე მიყენებული ზიანის ოდენობის განსაზღვრა, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ აქტის შედგენა და გადაცემა შემდგომი რეაგირებისათვის შესაბამისი ორგანოებისათვის; (28.06.2013 N 17 ამოქმედდეს 2013 წლის 15 ივლისიდან)

1) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით  ტყეკაფების მონიშვნამდე ადგილმდებარეობის დათვალიერების აქტის შედგენა; (28.06.2013 N 17 ამოქმედდეს 2013 წლის 15 ივლისიდან)

ვ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ტყეკაფის მონიშვნა, ტყეკაფის აღრიცხვის უწყისის შედგენა და სააგენტოში წარდგენა შესათანხმებლად; (28.06.2013 N 17 ამოქმედდეს 2013 წლის 15 ივლისიდან)

1) ტყეკაფის აღრცხვის უწყისის სააგენტოსთან შეთანხმების შემდეგ ტყეკაფის პასპორტის შედგენა და მონაცემთა ერთიან ბაზაში ასახვა; (28.06.2013 N 17 ამოქმედდეს 2013 წლის 15 ივლისიდან)

ზ) ხე-ტყის დამზადების ბილეთის გაცემა;

თ) ტყის რესურსით სარგებლობის ბილეთის გაცემა;

ი) ნადირობას დაქვემდებარებული ცხოველთა სამყაროს ობიექტის (გარდა გადამფრენი ფრინველისა) მოპოვების შესახებ დოკუმენტის გაცემა;

კ)  ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის გაცემა ან/და სპეციალური ფირნიშებით მარკირება; (28.06.2013 N 17 ამოქმედდეს 2013 წლის 15 ივლისიდან)

ლ) ტყის ფონდის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების დროს საგანგებო ღონისძიებების განხორციელებაში მონაწილეობა;

მ) ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვა, ხოლო ხანძრის საფრთხის შემთხვევაში – მის სალიკვიდაციოდ შესაბამისი ზომების მიღება და საფრთხის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ მიწოდება სათანადო ორგანოებისთვის;

ნ) კვარტალში ერთხელ ან სააგენტოს უფროსის მოთხოვნით ნებისმიერ დროს ადმინისტრაციის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის წარდგენა;

ო) კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

მუხლი 5. ადმინისტრაციის მართვა (28.06.2013 N 17 ამოქმედდეს 2013 წლის 15 ივლისიდან)

1. ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობს და მართავს დირექტორი, რომელსაც სამმართველოს უფროსის თანხმობით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს უფროსი.

2. ადმინისტრაციის დირექტორი პასუხისმგებელია მის დაქვემდებარებაში მყოფი ადმინისტრაციის საქმიანობასა და სააგენტოს მიერ ადმინისტრაციისთვის გადაცემულ ქონებაზე.

3. დირექტორი უფლებამოსილია:

ა) დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილებები ადმინისტრაციაზე მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით;

ბ) იმოქმედოს ადმინისტრაციის სახელით და წარმოადგინოს მისი ინტერესები სხვა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან ურთიერთობაში (მათ შორის, სასამართლოში);

გ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცეს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები და კონტროლი გაუწიოს მათი მოთხოვნების განუხრელ შესრულებას;

დ) სააგენტოს დასამტკიცებლად წარუდგინოს მომავალი წლის ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა საანგარიშო წლის დამთავრებამდე არაუგვიანეს სამი თვისა;

ე) დადგენილი წესით მიაწოდოს ინფორმაცია სააგენტოს მიმდინარე წლის სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით;

ვ) წარუდგინოს სააგენტოს უფროსს ადმინისტრაციაში დასანიშნ პირთა კანდიდატურები;

ზ) შუამდგომლობს სააგენტოს უფროსთან ადმინისტრაციის თანამშრომლების დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და წახალისების ზომების განსაზღვრის მიზნით;

თ) განახორციელოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობა.

4. ადმინისტრაციის დირექტორს ჰყავს მოადგილე (მთავარი მეტყევე), რომელსაც ადმინისტრაციის დირექტორის წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს უფროსი.

5. ადმინისტრაციის დირექტორის მიერ თავისი უფლებემოსილების განხორციელების შეუძლებლობისას, მისი ადგილზე არყოფნისას ან უფლებამოსილების შეწყვეტისას, ადმინისტრაციის დირექტორის მოვალეობას ასრულებს ადმინისტრაციის დირექტორის მოადგილე (მთავარი მეტყევე).

    მუხლი 6. დებულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანა

დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება საქართ­ველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

    მუხლი 7. ადმინისტრაციის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია

ადმინისტრაციის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება საქართ­ველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

Pin It