ადმინისტრაციული სამსახური : 422 27 28 93       ქარ | ENG

Mobile menu

კანონები

საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ

საქართველოს ტყის კოდექსი

კანონი ტყის ფონდის მართვის შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N54 ტექნიკური რეგლამენტის-,,გარემოსათვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა"

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N241 - ტყის მოვლისა და აღდგენის წესის შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N242 - ტყით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს დადგენილება N46 - საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

ცხოველთა სამყაროს შესახებ საქართველოს კანონი

საქართველოს კანონი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ

საქართველოს კანონი წყლის შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №303

კანონი ლიცენზირებისა და მართვის შესახებ

კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსი

საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

შრომის კოდექსი

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

Pin It